ZIMOWE ZAMKNIĘCIE RZEKI CZERNA – REGULAMIN

 

 

 

follow me on facebook
14 listopada 2018

ZIMOWE ZAMKNIĘCIE RZEKI CZERNA – REGULAMIN

  

 

 

 

   Żagań              Iłowa         Powiat Żagański

 

Zimowe Zamknięcie rzeki Czerna

14-16.12.2018r.

Regulamin – Program

Organizator:

 • Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „Szron – Czerna „ Żagań

– Oddział PTTK w Żaganiu oraz Klub Wodny PTTK „Szron”

Cel spływu :

– spotkanie miłośników turystyki kajakowej jako formy czynnego wypoczynku ,

 • poznawanie walorów turystyczno – krajoznawczych powiatu Żagańskiego,
 • propagowanie ekstremalnych form zimowego kajakarstwa zwałkowego.

Warunki bezpieczeństwa:

 1. Uczestnicy spływu obowiązani są płynąć na wybranym i przygotowanym przez siebie sprzęcie , oraz posiadać właściwe / stosowne do okoliczności/ środki asekuracyjne i ratownicze, także latarki czołowe i sprzęt służący przetrwaniu.
 2. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń osób funkcyjnych,
 3. Każdy uczestnik ma obowiązek udzielać wzajemnej pomocy przy pokonywaniu przeszkód oraz w razie wypadku,
 4. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia etapów lub zmiany trasy spływu spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi lub stanem wody,
 5. Organizator ostrzega ,że na trasie spływu występują przeszkody wymagające szczególnych umiejętności i bardzo dużo wysiłku.

Warunki uczestnictwa :

Spływ jest imprezą otwartą , mogą w nim uczestniczyć wszyscy przygotowani do ekstremalnego pływania zimowego na rzekach zwałkowych.

 1. Uczestnicy przed rozpoczęciem imprezy zobowiązani są dostarczyć do biura spływu wypełnione karty uczestnictwa oraz oświadczenia.
 2. Warunkiem uczestnictwa w spływie jest przesłanie na adres organizatora do dnia 7.12.2018r. wypełnionej karty zgłoszenia wraz z wpłatą składki spływowej w wysokości 100 zł od osoby / ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia /.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w spływie po 10.12.2018r. , składka nie zostanie zwrócona ,lecz zostanie wliczona do ogólnych kosztów ponoszonych z tytułu organizacji spływu.
 4. Dokonanie wpłaty składki i dostarczenie podpisanej karty uczestnictwa jest zarazem traktowane jako akceptacja postanowień regulaminu spływu.

KOSZTY UCZESTNICTWA W SPŁYWIE

Impreza nie ma charakteru komercyjnego, uczestnicy składają się wyłącznie na koszty spływu.

Całkowity koszt uczestnictwa w spływie: – 195 zł,

– potrzebę wypożyczenie kajaka za dodatkową opłatą należy zgłosić Komandorowi.

termin zgłoszenia : 7.12.2018r.- po tym terminie po uzgodnieniu z organizatorami .

Składkę w kwocie 100 zł gwarantującą udział w spływie należy wpłacić na konto :

Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „Szron – Czerna „ , 68-100 Żagań ul. M. Konopnickiej , Bank PEKAO S.A , Oddział w Żaganiu nr, rach. 21 1240 6856 1111 0010 3765 3890

z dopiskiem „ Czerna 2018„

Świadczenia organizatora spływu:

– transport , kierowców i sprzętu w czasie imprezy,

– transport kajaków i osób w wypadku awarii lub niedyspozycji na trasie poszczególnych etapów spływu,

 • dwa noclegi w „Willa Park”,
 • udział i poczęstunek w piątek – Świąteczne Spotkanie Klubowe,

– drugie śniadanie w sobotę , ciepły poczęstunek na koniec spływu w niedzielę na Stanicy.

 • obiadokolacja w sobotę i poczęstunek w czasie wieczorku komandorskiego w „Willa Park” ,
 • wklejkę do książeczek PTTK i PZKaj.

Postanowienia końcowe.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie imprezy związanych z uwarunkowaniami formalno – prawnymi, pogodowymi i innymi.
 2. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu , zachowania , kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo wykluczenia / usunięcia / grupy klubowej lub turysty kajakarza z imprezy na koszt uczestnika / uczestników , bez zwrotu kosztów uczestnictwa,
 3. Osoby nietrzeźwe w trakcie pobytu na wodzie mogą zostać wykluczone z udziału w spływie.
 4. Wszelką odpowiedzialność finansową za spowodowane przez uczestnika spływu szkody materialne ponosi powodujący je uczestnik,
 5. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu pozostaje w kompetencjach kierownictwa spływu.
 6. Osoby funkcyjne spływu zostaną przedstawione na miejscu rozpoczęcia imprezy w dniu 15.12.2018 r.

Udzielanie informacji:

Komandor spływu – Aleksander Czerwonajcio, e-mail: rolek58@onet.pl, tel. 602603574;

Przyjmowanie zgłoszeń na spływ tylko na adres : rolek58@onet.pl

Program spływu:

14.12.2018r./ piątek /- godz.18.00-21.00- zakwaterowanie uczestników w „ Willa Park” Żagań ul. Piłsudskiego 19,…. i transfer na Stanicę przy ul.M.Konopnickiej 56, Świąteczne Spotkanie Klubowe,

14.12.2018r. /piątek/- 23,59 – powrót do hotelu, i o 1.00 – cisza nocna,

 

15.12.2018r./sobota/– 7.30 – pobudka uczestników,

8.30– wyjazd samochodów na Start, Poświętne k. Parowej,

9.20 – start etapu: Poświętne – Kowalice – 20,5 km,

12.40- 13.00 – przerwa śniad. przy Czerwonym Mostku po 10,5 km,

16.00 – meta Kowalice/ zachód słońca – 15.30/.

16.30 – odjazd samochodów z mety,

18.30 – obiadokolacja w „ Willa Park”,

20.00 – wieczorek komandorski i podsumowanie etapu,

24.00 – 1.00 – początek ciszy nocnej, decyzja komandora.

 

16.12.2018r. / niedziela / – 9.00 – 10.00– wykwaterowanie z hotelu – wyjazd samochodów

na II etap /Czerna/Żaganiec-Żagań-19 km

lub Stanica – Żagań – 7 km

10.30 – start,

14.00 – meta , ognisko, ciepły posiłek,

15.30 – zakończenie spływu ,

 

UWAGA !!!

 1. To da się naprawdę zrealizować, jak udowodniliśmy w roku ubiegłym, a warunkiem podstawowym sukcesu jest dyscyplina poranna.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

NA

ZIMOWE ZAMKNIĘCIE RZEKI CZERNA 2018

 

IMIĘ I NAZWISKO

 

ADRES ZAMIESZKANIA
( telefon kontaktowy)

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA
( nr PESEL)

 

SERIA I NUMER
DOWODU OSOBISTEGO
/Nr legitymacji szkolnej/

KOPIĘ WYMAGANYCH

OPŁAT DOŁĄCZYŁEM (AM)

DO NINIEJSZEJ KARTY

 
 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

UPRAWNIENIA KAJAKOWE:

/rodzaj, nr legitymacji/

III

/x/

RATOWNIK WOPR
/Nr leg./

/x/

CZŁONEK PTTK
/ nr legitymacji/

 
 

Oświadczam, że warunki uczestnictwa w spływie kajakowym zawarte w regulaminie są mi znane i zobowiązuję się ich przestrzegać

 

 

/data, własnoręczny czytelny podpis/

 
 

Proszę informować mnie o innych imprezach kajakarskich na adres e-mail:……………………………………………………………..

tel. kom……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
   

 

           
     

 

   
back to top