13 maja 2018

VI MAJÓWKA NA KWISIE ZE SZRONIAKAMI

 

VI– MAJÓWKA na KWISIE

ze Szroniakami

18-20.05.2018r.

Regulamin – Program

Organizator:

 • Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „Szron – Czerna „ Żagań

– Klub Wodny PTTK „Szron”

Komandor Spływu: – Mirosław Lelek

Cel spływu :

– spotkanie miłośników turystyki kajakowej jako formy czynnego wypoczynku ,

 • poznawanie walorów turystyczno – krajoznawczych przepięknej doliny rzeki Kwisy

Warunki bezpieczeństwa:

 1. Uczestnicy spływu obowiązani są płynąć w założonym i prawidłowo zapiętym sprzęcie asekuracyjnym i ratunkowym własnym, /dodatkowo zalecane kaski , rzutki, fartuchy/.
 2. W czasie całego spływu obowiązuje zakaz wyprzedzania pilota początkowego i zakaz pozostawania za pilotem końcowym.
 3. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń osób funkcyjnych,
 4. Każdy uczestnik ma obowiązek udzielać pomocy w czasie ewentualnej wywrotki poszkodowanym ,a później ratowania ich mienia,
 5. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia etapów lub zmiany trasy spływu spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi lub stanem wody,
 6. Organizator ostrzega ,że na trasie spływu występują przeszkody oraz obowiązkowe przenoszenia kajaków.

Warunki uczestnictwa :

Spływ jest imprezą otwartą , mogą w nim uczestniczyć turyści – kajakarze indywidualni jak i grupy zorganizowane – kluby, jednak ze względu na charakter Kwisy , konieczne są umiejętności pokonywania bystrzy i doświadczenie na wodach o szybkim nurcie.

 1. Uczestnicy przed rozpoczęciem imprezy zobowiązani są dostarczyć do biura spływu wypełnione karty uczestnictwa .
 2. Warunkiem uczestnictwa w spływie jest przesłanie na adres organizatora do dnia 12.05.2018r. wypełnionej karty zgłoszenia wraz z wpłatą składki spływowej w wysokości 80 zł od osoby / ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia /.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w spływie po 12.05.2018r. , składka nie zostanie zwrócona ,lecz zostanie wliczona do ogólnych kosztów ponoszonych z tytułu organizacji spływu.
 4. Dokonanie wpłaty składki i dostarczenie podpisanej karty uczestnictwa jest zarazem traktowane jako akceptacja postanowień regulaminu spływu.
 5. Uczestnicy spływu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie .
 6. Osoby nie umiejące pływać , mogą płynąć tylko w osadzie z osobą posiadającą te umiejętności , biorącą na siebie odpowiedzialność za partnera.
 7. Uczestnicy imprezy powinni posiadać własne , niezbędne im apteczki medyczne i techniczne.
 8. W czasie spływu na wodzie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu

KOSZTY UCZESTNICTWA W SPŁYWIE

Impreza nie ma charakteru komercyjnego, uczestnicy składają się wyłącznie na koszty spływu.

Całkowity koszt uczestnictwa w spływie: – 180 zł,

– dodatkowy nocleg z 17/18.05.2018r. – 35 zł

– potrzebę wypożyczenie kajaka za dodatkową opłatą należy zgłosić Komandorowi.

termin zgłoszenia : 12.05.2018r.- po tym terminie po uzgodnieniu z organizatorami .

Składkę w kwocie 80 zł gwarantującą udział w spływie należy wpłacić na konto :

Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „Szron – Czerna „ , 68-100 Żagań ul. M. Konopnickiej , Bank PEKAO S.A , Oddział w Żaganiu nr, rach. 21 1240 6856 1111 0010 3765 3890

z dopiskiem „ VI Majówka ze Szroniakami 2018„

Świadczenia organizatora spływu:

– transport uczestników, kierowców i sprzętu w czasie imprezy,

-ubezpieczenie NNW / na kwotę 10.000zł/ osobę / , organizatorzy zalecają uczestnikom dodatkowe indywidualne ubezpieczenie się od NNW na czas dojazdu , powrotu i uczestnictwa w spływie,

-transport kajaków i osób w wypadku awarii lub niedyspozycji na trasie poszczególnych etapów spływu,

-dwa noclegi w agroturystyce Pana Andrzeja Ledwiga w Świętoszowie ,

-drugie śniadanie w piątek, ciepłe mięsko w sobotę ok.15.00, ciepły poczęstunek na koniec spływu,

-dwie obiadokolacje w bazie noclegowej,

– wklejkę do książeczek PTTK i PZKaj.

Postanowienia końcowe.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie imprezy związanych z uwarunkowaniami formalno – prawnymi, pogodowymi i innymi.
 2. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu , zachowania , kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo wykluczenia / usunięcia / grupy klubowej lub turysty kajakarza z imprezy na koszt uczestnika / uczestników , bez zwrotu kosztów uczestnictwa,
 3. Osoby nietrzeźwe w trakcie pobytu na wodzie mogą zostać wykluczone z udziału w spływie.
 4. Wszelką odpowiedzialność finansową za spowodowane przez uczestnika spływu szkody materialne ponosi powodujący je uczestnik,
 5. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu pozostaje w kompetencjach kierownictwa spływu.

6.Osoby funkcyjne spływu zostaną przedstawione na miejscu rozpoczęcia imprezy w dniu 18.05.2018r.

 

Udzielanie informacji:

Komandor spływu – Mirosław Lelek adres e-mail. rolek58@onet.pl Tel. 699 984 400

Przyjmowanie zgłoszeń na spływ tylko na adres : rolek58@onet.pl

Program spływu:

18.05.2018r./ piątek /- godz. 8.00-10.00- przyjmowanie uczestników / zakwaterowanie / .Świętoszów

Żagańskia 6

godz. 10.20 otwarcie spływu,

godz.10,30– wyjazd uczestników spływu na start do I etapu : Nowogrodziec –

Osieczów- 19 km,

godz. 11.15 – zwiedzanie Rynku w Nowogrodźcu,

godz. 12.00 – Pobieranie sprzętu ,instruktaż z warunków bezpieczeństwa i

krótkie omówienie etapu trasy , przedstawienie osób funkcyjnych,

godz. 12.30.- oficjalny start do I- etapu

godz. 17.30 – zamknięcie mety w Osieczowie ,

godz. 18.00 – odjazd pojazdów do Świętoszowa

godz. 19.00 – obiadokolacja

godz. 20.00-23.00- czas wolny / spotkania towarzysko – integracyjne

godz. 23.00 – cisza nocna

19.05.2018r. -/sobota / – godz. 9.00 wyjazd uczestników spływu na start II-etapu

Osieczów – Świętoszów / 27 km/,

godz. 10.00 – start

godz. 12.30 – 13.00 – przerwa , możliwe odwiedziny w zamku w Kliczkowie ,

godz. 15.00- 15.30 – przerwa z ogniskiem i poczęstunkiem w Ławszowej,

godz. 18.00 – zamknięcie mety w Świętoszowie / elektrownia wodna/

godz. 18.30 – obiadokolacja ,

godz. 20,30- „ ognisko ” , wspólne śpiewanie , wspominki,

godz. 24.00 – cisza nocna

20.05.2018r. / niedziela / – godz. 10.00– wykwaterowanie z hoteliku – wyjazd kierowców samochodów

prywatnych na metę III- etapu do miejscowości Trzebów.

Godz. 11.00 – wyjście uczestników na start

godz. 11.30 – start do III- etapu Świętoszów – Trzebów/ 12 km/, możliwy

wyścig ok.3,5 km,

godz. 14.00 – meta w Trzebowie , ognisko,ciepły poczęstunek,

godz. 14.00- 15.00- zabawy kajakowe .

godz. 15,15-uroczyste zakończenie spływu ,

godz. 15,30- rozwiązanie spływu.

UWAGA !!!

 1. Most w Świętoszowie zamknięty, od południa – objazd przez Łozy, wydłużony czas przejazdu.

KARTA ZGŁOSZENIA

NA

VI MAJÓWKĘ ze SZRONIAKAMI 2018 r.

IMIĘ I NAZWISKO

 

ADRES ZAMIESZKANIA
( telefon kontaktowy)

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA
( nr PESEL)

 

SERIA I NUMER
DOWODU OSOBISTEGO
/Nr legitymacji szkolnej/

KOPIĘ WYMAGANYCH

OPŁAT DOŁĄCZYŁEM (AM)

DO NINIEJSZEJ KARTY

/x/

DODATKOWE INFORMACJE :

     

UPRAWNIENIA KAJAKOWE:

/rodzaj, nr legitymacji/

III

/x/

RATOWNIK WOPR
/Nr leg./

/x/

CZŁONEK PTTK
/ nr legitymacji/

/x/

 

Oświadczam, że warunki uczestnictwa w spływie kajakowym zawarte w regulaminie są mi znane i zobowiązuję się ich przestrzegać

/data, własnoręczny czytelny podpis/

Proszę informować mnie o innych imprezach kajakarskich na adres e-mail:……………………………………………………………..

tel. kom…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

POSIADAMY JESZCZE KILKA WOLNYCH MIEJSC SERDECZNIE ZAPRASZAMY……………………

back to top