14 listopada 2018

ZIMOWE ZAMKNIĘCIE RZEKI CZERNA – REGULAMIN

  

 

 

 

   Żagań              Iłowa         Powiat Żagański

 

Zimowe Zamknięcie rzeki Czerna

14-16.12.2018r.

Regulamin – Program

Organizator:

 • Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „Szron – Czerna „ Żagań

– Oddział PTTK w Żaganiu oraz Klub Wodny PTTK „Szron”

Cel spływu :

– spotkanie miłośników turystyki kajakowej jako formy czynnego wypoczynku ,

 • poznawanie walorów turystyczno – krajoznawczych powiatu Żagańskiego,
 • propagowanie ekstremalnych form zimowego kajakarstwa zwałkowego.

Warunki bezpieczeństwa:

 1. Uczestnicy spływu obowiązani są płynąć na wybranym i przygotowanym przez siebie sprzęcie , oraz posiadać właściwe / stosowne do okoliczności/ środki asekuracyjne i ratownicze, także latarki czołowe i sprzęt służący przetrwaniu.
 2. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń osób funkcyjnych,
 3. Każdy uczestnik ma obowiązek udzielać wzajemnej pomocy przy pokonywaniu przeszkód oraz w razie wypadku,
 4. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia etapów lub zmiany trasy spływu spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi lub stanem wody,
 5. Organizator ostrzega ,że na trasie spływu występują przeszkody wymagające szczególnych umiejętności i bardzo dużo wysiłku.

Warunki uczestnictwa :

Spływ jest imprezą otwartą , mogą w nim uczestniczyć wszyscy przygotowani do ekstremalnego pływania zimowego na rzekach zwałkowych.

 1. Uczestnicy przed rozpoczęciem imprezy zobowiązani są dostarczyć do biura spływu wypełnione karty uczestnictwa oraz oświadczenia.
 2. Warunkiem uczestnictwa w spływie jest przesłanie na adres organizatora do dnia 7.12.2018r. wypełnionej karty zgłoszenia wraz z wpłatą składki spływowej w wysokości 100 zł od osoby / ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia /.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w spływie po 10.12.2018r. , składka nie zostanie zwrócona ,lecz zostanie wliczona do ogólnych kosztów ponoszonych z tytułu organizacji spływu.
 4. Dokonanie wpłaty składki i dostarczenie podpisanej karty uczestnictwa jest zarazem traktowane jako akceptacja postanowień regulaminu spływu.

KOSZTY UCZESTNICTWA W SPŁYWIE

Impreza nie ma charakteru komercyjnego, uczestnicy składają się wyłącznie na koszty spływu.

Całkowity koszt uczestnictwa w spływie: – 195 zł,

– potrzebę wypożyczenie kajaka za dodatkową opłatą należy zgłosić Komandorowi.

termin zgłoszenia : 7.12.2018r.- po tym terminie po uzgodnieniu z organizatorami .

Składkę w kwocie 100 zł gwarantującą udział w spływie należy wpłacić na konto :

Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „Szron – Czerna „ , 68-100 Żagań ul. M. Konopnickiej , Bank PEKAO S.A , Oddział w Żaganiu nr, rach. 21 1240 6856 1111 0010 3765 3890

z dopiskiem „ Czerna 2018„

Świadczenia organizatora spływu:

– transport , kierowców i sprzętu w czasie imprezy,

– transport kajaków i osób w wypadku awarii lub niedyspozycji na trasie poszczególnych etapów spływu,

 • dwa noclegi w „Willa Park”,
 • udział i poczęstunek w piątek – Świąteczne Spotkanie Klubowe,

– drugie śniadanie w sobotę , ciepły poczęstunek na koniec spływu w niedzielę na Stanicy.

 • obiadokolacja w sobotę i poczęstunek w czasie wieczorku komandorskiego w „Willa Park” ,
 • wklejkę do książeczek PTTK i PZKaj.

Postanowienia końcowe.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie imprezy związanych z uwarunkowaniami formalno – prawnymi, pogodowymi i innymi.
 2. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu , zachowania , kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo wykluczenia / usunięcia / grupy klubowej lub turysty kajakarza z imprezy na koszt uczestnika / uczestników , bez zwrotu kosztów uczestnictwa,
 3. Osoby nietrzeźwe w trakcie pobytu na wodzie mogą zostać wykluczone z udziału w spływie.
 4. Wszelką odpowiedzialność finansową za spowodowane przez uczestnika spływu szkody materialne ponosi powodujący je uczestnik,
 5. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu pozostaje w kompetencjach kierownictwa spływu.
 6. Osoby funkcyjne spływu zostaną przedstawione na miejscu rozpoczęcia imprezy w dniu 15.12.2018 r.

Udzielanie informacji:

Komandor spływu – Aleksander Czerwonajcio, e-mail: rolek58@onet.pl, tel. 602603574;

Przyjmowanie zgłoszeń na spływ tylko na adres : rolek58@onet.pl

Program spływu:

14.12.2018r./ piątek /- godz.18.00-21.00- zakwaterowanie uczestników w „ Willa Park” Żagań ul. Piłsudskiego 19,…. i transfer na Stanicę przy ul.M.Konopnickiej 56, Świąteczne Spotkanie Klubowe,

14.12.2018r. /piątek/- 23,59 – powrót do hotelu, i o 1.00 – cisza nocna,

 

15.12.2018r./sobota/– 7.30 – pobudka uczestników,

8.30– wyjazd samochodów na Start, Poświętne k. Parowej,

9.20 – start etapu: Poświętne – Kowalice – 20,5 km,

12.40- 13.00 – przerwa śniad. przy Czerwonym Mostku po 10,5 km,

16.00 – meta Kowalice/ zachód słońca – 15.30/.

16.30 – odjazd samochodów z mety,

18.30 – obiadokolacja w „ Willa Park”,

20.00 – wieczorek komandorski i podsumowanie etapu,

24.00 – 1.00 – początek ciszy nocnej, decyzja komandora.

 

16.12.2018r. / niedziela / – 9.00 – 10.00– wykwaterowanie z hotelu – wyjazd samochodów

na II etap /Czerna/Żaganiec-Żagań-19 km

lub Stanica – Żagań – 7 km

10.30 – start,

14.00 – meta , ognisko, ciepły posiłek,

15.30 – zakończenie spływu ,

 

UWAGA !!!

 1. To da się naprawdę zrealizować, jak udowodniliśmy w roku ubiegłym, a warunkiem podstawowym sukcesu jest dyscyplina poranna.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

NA

ZIMOWE ZAMKNIĘCIE RZEKI CZERNA 2018

 

IMIĘ I NAZWISKO

 

ADRES ZAMIESZKANIA
( telefon kontaktowy)

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA
( nr PESEL)

 

SERIA I NUMER
DOWODU OSOBISTEGO
/Nr legitymacji szkolnej/

KOPIĘ WYMAGANYCH

OPŁAT DOŁĄCZYŁEM (AM)

DO NINIEJSZEJ KARTY

 
 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

UPRAWNIENIA KAJAKOWE:

/rodzaj, nr legitymacji/

III

/x/

RATOWNIK WOPR
/Nr leg./

/x/

CZŁONEK PTTK
/ nr legitymacji/

 
 

Oświadczam, że warunki uczestnictwa w spływie kajakowym zawarte w regulaminie są mi znane i zobowiązuję się ich przestrzegać

 

 

/data, własnoręczny czytelny podpis/

 
 

Proszę informować mnie o innych imprezach kajakarskich na adres e-mail:……………………………………………………………..

tel. kom……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
   

 

           
     

 

   
14 listopada 2018

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

               

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

Delegacja naszego stowarzyszenia uczestniczyła w dniu 13 listopada w uroczystości wręczenia czeku o wartości 100 000 zł naszym przyjaciołom z Olszyny i Trzebiela. Odbierali Dorota i Marek Kardasz w imieniu spółki prowadzącej sklepy i bar na terminalu Olszyna, wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „ Delfinek” a wręczali przedstawiciele EUROCASH jako organizatorzy i fundatorzy konkursu projektów społeczności lokalnych.

Nasi przyjaciele zdobyli 147 tys. głosów na projekt „ Kajakiem po lubuskich rzekach” , który zakłada zakup 24 kajaków z wyposażeniem i przyczepki do ich przewozu. Taki pomysł warto było wspierać, więc od początku września głosowaliśmy i propagowaliśmy projekt . Nasz udział był widoczny w czasie 6 tygodni głosowania i w czasie uroczystości. Zostaliśmy też uhonorowani życzliwymi podziękowaniami , a dodatkowo zyskaliśmy nowych przyjaciół . Planujemy wspólne pływanie w roku 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

23 października 2018

Foto kronika z naszego pobytu w Wojcieszowie 19-21.10.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmęczeni ale zadowoleni ze zdobycia jednego z 3 szczytów  góry Miłek

Wszyscy czytają z wielkim zainteresowaniem najnowszy numer magazynu WIOSŁO

 

 

   

 

 

27 września 2018

PODZIĘKOWANIE

P O D Z I Ę K O W A N I E

Bardzo dziękuję przyjaciołom klubowym za udział w mojej „ sześćdziesiątce”, za życzenia i prezenty , a przede wszystkim za pomoc w przeprowadzeniu całej imprezy. W szczególności dziękuję:

Eli za jej wszystkie zwykłe-niezwykłe zdolności i działania,

Asi za wszelką pomoc / noszenie rowerów/,

Renacie za towarzystwo i opiekę w kajaku,

Ewie za sobotni przyjazd z ciastami,

Danielowi za zdjęcia i stałą gotowość do kierowania pojazdami,

Arturowi – za użyczenie pojazdu

Jarkowi za kierowanie pojazdem z przyczepą klubową,

Anicie za kierowanie Jarkiem ; tort, i ustawiczną chęć prowadzenia samochodu

Mirkowi za pakowanie sprzętu i kierowanie naszym domkiem,

Mirce za pakowanie moich rzeczy i opiekę w domku,

Tomkowi za załatwienie przyczepy rowerowej i jej transport,

Leszkowi za mini-koncerty i pomoc przy sprzęcie.

Jak widać bez Waszej pomocy nie byłoby tej imprezy.

Wasz oddany i wdzięczny Olek

27 września 2018

WEEKEND W TRZECH KRAJACH

J E D E N   W E E K E N D – T U R Y S T Y K A   W   T R Z E C H   K R A J A C H

Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli i pomagali w organizacji eksperymentalnej imprezy turystycznej. Pomysł związany był z totalnym brakiem wody w Nysie Łużyckiej i z chęcią kontynuowania kilkuletniej tradycji spędzania wrześniowego weekendu / 20-23 / w okolicy tzw. Trójstyku, czyli terenów na Górnych Łużycach w Polsce , Czechach i Niemczech. Podstawowym celem spotkania była wszechstronna aktywność turystyczna i świętowanie urodzin naszych kolegów. Tak więc Kombinowana Impreza Turystyczna w roku 2018 odbyła się pod nazwą „ 100 lat , czyli 60 Olka i 40 Marcina”. Dodatkowo hucznie odbyły się też urodziny Jarka.

Podstawową bazą imprezy stał się Kemping Kristyna w czeskim Hradku, gdzie 50 uczestników zjechało się w czwartkowy wieczór. Jednak 20 osób już w środę wieczór zameldowało się w Agroturystyce U Rudka w Sieniawce , żeby w czwartek już wspinać się w Górach Łużyckich na trasach Via Ferrata pod opieką Eli i Jacka / z EXIT Turystyka i Przygoda/. Po całodziennej wędrówce dołączyli do głównej grupy w Kristynie. Piątek był dniem kajakowym i wszyscy pojechali nad rzekę Ploucnice . Po drodze był krótki postój przy tzw. Prurve / krótki wąwóz i tunel wykuty w skałach , który można przepłynąć kajakiem/. Spływ odbył się przy pięknej pogodzie na trasie : pole biwakowe Borecek – Brenna , 17 km przez uroczy Rezerwat Meandry Ploucnice. Piątkowy wieczór zaczął się spóźnionym obiadem w Restaurace Kristyna i płynnie przeszedł w zabawę urodzinową przy miejscowej kapeli. Sobota zaplanowana jako dzień różnych aktywności zaczęła się wyjazdem małej grupy do Decina na szkolenie Via Ferrata. Następna wyszła ambitna grupa piesza do Hradka i dalej na Popova Skala. Posiadacze własnych rowerów pojechali do Kurortu Oybin , a reszta ograniczyła się do spacerów nad zalewem Kristyna i Nysą Łużycką. Wszyscy spotkali się na obiadokolacji , a zabawa przy kapeli trwała tym razem jedynie do północy. W niedzielę zaplanowana była wycieczka rowerowa dla wszystkich, przy wykorzystaniu rowerów wypożyczonych w CRT Radomierzyce, a przywiezionych ofiarnie przez ekipę Szronu. Po wykwaterowaniu z Kristyny ok. 20 osób rozjechało się do domów ,a pozostali przenieśli się do Rudka w Sieniawce i stamtąd zaczęli rowerową eskapadę. Grupa najmocniejsza pojechała Doliną Nysy do klasztoru Marienthal, a miłośnicy architektury mieli okazję zwiedzić Hirschfelde i Rosenthal / kościół i setki domów przysłupowych/. Imprezę zakończył obiad serwowany przez najlepszą ekipę Szronu.

Po imprezie pozostały setki zdjęć , podziękowania uczestników i doświadczenia, które można wykorzystać w następnych latach.

Zarząd STW „ Szron – Czerna”

 

18 września 2018

PILNY KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

 Z powodu wyjazdu do Czech spotkanie i szkolenie w najbliższy czwartek ( tj.20.09.2018r.)  jest odwołane

Prezes STW Szron -Czerna

Aleksander Czerwonajcio

18 września 2018

KOMUNIKAT DLA CZŁONKÓW I PRZYJACIÓŁ STOWARZYSZENIA

K O M U N I K A T     D L A    C Z Ł O N K Ó W   I   P R Z Y J A C I Ó Ł

Kontynuujemy zeszłoroczny pomysł jesiennego klubowego wyjazdu w „góry”. Mamy zarezerwowaną Chatę „ Bobrów” w Wojcieszowie w terminie 19 – 21 października. Warunki noclegowe turystyczne , bardzo przyjemne. Koszt pobytu szacujemy na ok. 100 zł, obejmujący dwa noclegi i dwa obiady. Wyjazd ma charakter koleżeński , przy którym wszyscy pracują /nie ma osób obsługujących/. Szefem wyjazdu jest Ela Szymochnik i to do niej zgłaszamy chęć uczestnictwa . Ela będzie też koordynować kulinarną stronę spotkania, tzn. kto co robi przy posiłkach i co każdy przywozi . Zgłoszenia telefoniczne 661497229 lub osobiste w czwartki na stanicy od 17.00 – 19.00. Program turystyczny, bogaty tzn. dwa dni spacerów. Trasy do ustalenia na miejscu , a inne szczegóły podamy później zainteresowanym.

Zapraszamy Klubowiczów, naszych przyjaciół i sympatyków wraz z rodzinami. Zalecamy szybkie zgłoszenia , bo ilość miejsc noclegowych jest ograniczona.

Prezes S.T.W.

Aleksander Czerwonajcio

14 września 2018

ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI

Ś W I A T O W Y         D Z I E Ń              T U R Y S T Y K I

Ż A G A Ń       3 0        W R Z E Ś N I A

K A JA K O W O

Z okazji Światowego Dnia Turystyki / 27 września / Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „ Szron – Czerna” w Żaganiu organizuje Spływ Kajakowy 30 września, na trasie Trzebów – Żagań . Meta spływu zlokalizowana będzie w parku pałacowym, gdzie odbędą się żagańskie obchody tego święta połączone z uroczystością 30-lecia Stowarzyszenia „ Ogniwo”.

Wyjazd uczestników trasy kajakowej i pieszej z Żagania o godz. 9.00. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w kajakach i w autobusie konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie telefonicznie 602603574 lub osobiście 27 września 17.00 – 19.00 na Stanicy Wodnej przy ulicy M.Konopnickiej 56. Od uczestników wymaga się umiejętności pływania oraz kierowania kajakiem.

Z A P R A S Z A M Y !!!!!

 

12 września 2018

JARMARK MICHAŁA Z KAJAKAMI

J A R M A R K   Ś W.    M I C H A Ł A

2 0 1 8

Z      K A J A K A M I

Członkowie Stowarzyszenia Turystyki Wodnej „ Szron – Czerna” w Żaganiu postanowili wzbogacić atrakcje jarmarkowe o pływanie kajakami. W jarmarkową sobotę 8 września 2018 roku przewieźli prawie cały sprzęt pływający / 12 kajaków / Stowarzyszenia ze Stanicy na podzamcze. Tymczasowa baza kajakowa została założona blisko sceny , nad kanałem. Tuż obok stanowisko swoje zorganizował żagański WOPR. Od godz. 12.00 do 17.30 bezpłatnie udostępniane były kajaki dwuosobowe i jednoosobowe wszystkim chętnym. Korzystały z tej okazji całe rodziny odwiedzające teren Jarmarku. Najmłodszych chętnych przewozili członkowie Stowarzyszenia, osobom bez doświadczeń kajakowych udzielano pierwszych instruktaży, a wiele osób spróbowało opanować jedynki po raz pierwszy w życiu. Sprzyjająca pogoda sprawiła , że wiele osób ograniczoną trasę ok. kilometra przebyło wielokrotnie. Najbardziej zadowoleni byli oczywiście najmłodsi , którzy już od wieku 9 lat próbowali swoich sił na trzech różnych modelach kajaków jednoosobowych. Zainteresowanie mieszkańców Żagania było tak duże , że po godz. 13.30 brakowało już sprzętu i tworzyła się grupa oczekująca. Obsługę stanowiło ponad 10 osób, członków i sympatyków Stowarzyszenia, które wydawały kajaki , wiosła i kamizelki, szkoliły na wodzie oraz zapewniały bezpieczeństwo pływających. Ogółem z tej niezapowiedzianej jarmarkowej atrakcji skorzystało prawie 120 osób.

Prezes S.T.W.” Szron-Czerna”

Aleksander Czerwonajcio

 

  

8 września 2018

JARMARK MICHAŁA ROZPOCZĘTY – KOROWÓD 7.09.2018r.

back to top